Google งดให้บริการย่อ URL ของ Goo.gl แล้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Google ประกาศว่าจะปิดการใช้งาน Goo.gl แล้ว โดยตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน เป็นต้นไป ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้งานบริการย่อ URL ของ Goo.gl ได้อีกแล้ว แต่ถ้าต้องการที่จะใช้ URL แบบย่อ ทาง Google แนะนำให้ไปใช้ Firebase Dynamic Links (บริการ URL กลางที่สามารถชี้ทางไปยังเพจต่างๆ แปรผันตามอุปกรณ์หรือคุณสมบัติของผู้ใช้) แทน

สำหรับนักพัฒนา Software ยังคงใช้งาน URL Shortener APIs ได้อยู่จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ โดยหลังจากนั้นหากต้องการใช้บริการย่อ URL ให้เปลี่ยนไปใช้ FDL APIs แทน

สำหรับผู้ใช้ที่มี URL แบบย่อ ของ Goo.gl อยู่แล้ว ยังสามารถใช้งานได้ต่อไปอีก 1 ปี หรือใช้งานได้จนถึง 30 มีนาคม 2019 หลังจากนั้นจะไม่สามารถใช้งาน URL ได้อีก

ในตอนนี้ทั้งผู้ใช้ และนักพัฒนาที่ใช้ URL แบบย่อของ Goo.gl ควรเริ่มทำการย้ายลิงค์ได้แล้ว เพราะ Google ไม่มีบริการย้ายลิงค์ไปยัง Firebase console อัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้จึงควรทำการย้ายลิงค์ด้วยตนเองไปยังส่วน Firebase backend หรือย้ายไปใช้บริการย่อ URL ของผู้ให้บริการอื่นๆ เช่น Bit.ly, Ow.ly หรืออื่น ๆ

ที่มา: Google Developers, Bleeping Computer