ออกมาแล้ว! กฎหมายขายออนไลน์ ต่อไปนี้ต้องระบุราคา ห้าม Inbox!

ภาพจาก : ThaiSMEsCenter

ต่อไปนี้พ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์ทั้งหลายจะต้องแสดงราคาขาย และรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน ดังนั้น วิธีการแบบเดิมๆ อย่าง “สนใจรายละเอียด สอบถามเพิ่มเติม Inbox มานะคะ” หรือ “แอด Line มาที่…..เพื่อสอบถามราคา นะคะ” ไม่ได้แล้วนะจ๊ะ

เพราะตอนนี้ได้มีประกาศออกมาแล้ว เกี่ยวกับการแสดงราคา และรายละเอียดสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการ

โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกที่ทั่วราชอาณาจักร  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย
การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือ ค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ ๕ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่า ราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้

อ่านฉบับเต็มได้ที่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

ส่วนบทลงโทษนั้น ได้มีการกำหนดโทษเอาไว้ตามมาตรา 40 :โทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และสามารถแจ้งร้านค้าที่ทำผิดได้ที่ โทร. 1569 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน ซึ่งหลังจากแจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมได้เลยทันที ไม่ต้องรอหมายจับ และนอกจากนี้ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนจะได้สินบนนำจับ 25% ของค่าปรับหรือมูลค่าของสินค้าที่ศาลสั่งยึดอีกด้วย!

หากจะสรุปสั้นๆ ให้เข้าใจง่ายๆ …

ภาพจาก : Facebook : เนติบัณฑิตไทย