Google ออก Feature Anti-Phishing & Malware Detection สำหรับผู้ใช้ Google G Suite

ตอนนี้ Google ได้ออก Feature ใหม่ คือ AI-powered ซึ่งเป็น Feature ที่เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยภายใน G Suite backend โดย Feature นี้สามารถตรวจจับ และจะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้หากมีเมลที่เป็น spear-phishing (เป็นเมลหลอกว่า ส่งมาจากคนอื่น หรือคนที่รู้จัก หรือจากองค์กรที่รู้จัก เมื่อผู้ใช้เปิดอีเมลนี้ Hacker ก็จะสามารถขโมยข้อมูลไปได้)

นอกจากนี้ Google จะติดธงที่อีเมลที่มีการเข้ารหัสไฟล์, อีเมลที่มี URL สั้นๆ และอีเมลที่ส่งมาจากโดเมนปลอม หรือชื่อผู้ใช้ปลอม

ผู้ดูแลระบบ G Suite สามารถตั้งค่าการควบคุม Gamil โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. วิธีการป้องกันการเข้ารหัสไฟล์ และป้องกันไฟล์แนบจากผู้ส่งที่ไม่น่าเชื่อถือ
ให้คลิกที่ Apps > G Suite > Gmail > Safety > Attachments

ภาพจาก :Bleeping Computer

2. วิธีการป้องกัน สำหรับการระบุลิงค์ที่อยู่หลัง URL สั้นๆ, สแกนลิงค์รูปภาพ และการแสดงคำเตือนสำหรัลการคลิกลิงค์ไปยังโดเมนที่ไม่น่าเชื่อถือ
ให้คลิกที่ Apps > G Suite > Gmail > Safety > Links and external images

ภาพจาก :Bleeping Computer

3.วิธีการป้องกันการปลอมแปลงโดเมนที่ชื่อคล้ายกัน, ป้องกันการปลอมแปลงชื่อพนักงาน, ป้องกันอีเมลจากโดเมนปลอม และป้องกันอีเมลที่ไม่มีการระบุชื่อ
ให้คลิกที่ Apps > G Suite > Gmail > Safety > Spoofing and authentication

ภาพจาก :Bleeping Computer
Feature ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ถูกปล่อยให้ใช้ได้แล้วตอนนี้ ยกเว้น Feature การระบุลิงค์ที่อยู่หลัง URL สั้นๆ สแกนลิงค์รูปภาพ จะถูกปล่อยให้ใช้ได้ในวันที่ 4 เมษายนนี้

ที่มา : Bleeping Computer