Cloudflare มีบริการแจ้งเตือนหาเว็บกำลังถูกโจมตีแบบ DDos

Cloudflare มีบริการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งาน ในกรณีที่เว็บถูกโจมตีแบบ DDos แบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบ HTTPS DDos หรือการโจมตีแบบ L3/L4


ที่มาภาพ: Bleeping Computer

ซึ่งการแจ้งเตือนนี้จะขึ้นอยู่ว่าคุณใช้บริการอะไรบน Cloudflare


ที่มาภาพ: Bleeping Computer

บริการแจ้งเตือนนี้จะมีให้สำหรับผู้ที่ใช้บริการ Cloudflare แบบเสียเงินเท่านั้นนะคะ โดยการแจ้งเตือนนี้จะถูกส่งผ่านอีเมลหรือ PageDuty


ที่มาภาพ: Bleeping Computer

ที่มา: Bleeping Computer