แจ้งเตือน !! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ
ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

0-2107-3466

โทรเลยดิจะรออะไร

ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
0-2107-3466
โทรเลยดิจะรออะไร

ข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายการคืนเงิน

ผู้ใช้บริการ Hosting แจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการสามารถแจ้งขอคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวนได้

ในกรณีผู้ใช้บริการรายปี และใช้งานเกิน 30 วัน บริษัทจะทำการคำนวณเดือนที่ท่านยังไม่ได้ใช้บริการคืนให้ ( เว้นแต่บริการของท่านเหลืออายุการใช้งานต่ำกว่า 30 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการนั้นๆ )
ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
ค่าสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการเป็นเงินสกุลอื่น (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)
ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการ (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืนผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)
การคืนเงินเราจะจ่ายด้วยสกุล THB และ USD เท่านั้น หากเป็นการจ่ายออกต่างประเทศ ผู้รับเงินจะต้องเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมโอนเอง
หมายเหตุ : หากผู้ใช้บริการใช้งานไม่ถึง 30 วัน คืนทั้งหมด ถ้ายังไม่ยื่นภาษีขาย จะยกเลิกใบกำกับภาษี ถ้าใช้งานเกิน 30 วัน หรือยื่นภาษีขายไปแล้ว ทำใบลดหนี้ลดยอดภาษีขายที่ยื่นเกิน
บริการที่ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการได้
  • โดเมนที่จดทะเบียนสำเร็จแล้วสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
  • บริการ Dedicated รายเดือน
  • บริการ Cloud VPS รายเดือน
  • บริการ Private Hosting รายเดือน
  • บริการ Control Panel License
  • บริการ SSL Certificate
  • บริการ Google Workspace
  • บริการ Microsoft 365
  • บริการ Microsoft SQL Server
ทุกบริการที่อยู่ในเงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าบริการได้ บริษัทจะทำการคืนเงิน ภายใน 7 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการอัปเดตข้อมูลเงื่อนไขการคืนเงินโดยเร็วที่สุด ในช่องทางของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ
นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2567