แจ้งเตือน!!! มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินชำระค่าบริการ
ชั้น 29 ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 พระราม 1 กรุงเทพฯ 10330
บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
0-2107-3466
โทรเลยดิจะรออะไร

นโยบายการคืนเงิน (REFUND POLICY)

ผู้ใช้บริการ Hosting, Cloud VPS แจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการสามารถแจ้งขอคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวนได้

ในกรณีผู้ใช้บริการรายปี และใช้งานเกิน 30 วัน บริษัทจะทำการคำนวณเดือนที่ท่านยังไม่ได้ใช้บริการคืนให้ (เว้นแต่บริการของท่านเหลืออายุการใช้งานต่ำกว่า 30 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการนั้นๆ)

ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการเป็นเงินสกุลอื่น (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)

ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการ (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืนผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)

บริการที่ไม่สามารถขอคืนเงินค่าบริการได้

ทุกบริการที่อยู่ในเงื่อนไขในการขอคืนเงินค่าบริการได้ บริษัทจะทำการคืนเงิน ภายใน 7 วันทำการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการคืนเงิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการอัปเดตข้อมูลเงื่อนไขการคืนเงินโดยเร็วที่สุด ในช่องทางของบริษัทฯ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ใช้บริการ Hosting, Cloud VPS แจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการสามารถแจ้งขอคืนเงินค่าบริการเต็มจำนวนได้