Google Sheets เพิ่ม 11 ฟังก์ชันใหม่สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง

ล่าสุด Google Sheets ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ 11 รายการ ที่ไว้ช่วยในการวิเคราะห์ขั้นสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่

 • EPOCHTODATE – แปลง timestamp ของ Unix epoch ในหน่วยวินาที มิลลิวินาที หรือไมโครวินาที เป็นวันเวลาแบบ UTC
 • MARGINOFERROR – คำนวณจำนวนข้อผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างที่กำหนดช่วงจากการประมาณค่า
 • TOROW – แปลงข้อมูลในช่วงใดช่วงหนึ่งของตารางเป็นแถวเดียว
 • TOCOL – แปลงข้อมูลในช่วงใดช่วงหนึ่งของตารางเป็นคอลัมน์เดียว
 • CHOOSEROWS – สร้างตารางใหม่จากแถวที่เลือกในช่วงที่มีอยู่
 • CHOOSECOLS – สร้างตารางใหม่จากคอลัมน์ที่เลือกในช่วงที่มีอยู่
 • WRAPROWS – คลุมแถวหรือคอลัมน์ของตารางตามแถวที่กำหนดเพื่อสร้างตารางใหม่
 • WRAPCOLS – คลุมแถวหรือคอลัมน์ของตารางตามคอลัมน์ที่กำหนดเพื่อสร้างตารางใหม่
 • VSTACK – รวมตารางในแนวตั้ง และเรียงลำดับข้อมูลในตารางที่รวมกัน
 • HSTACK – รวมตารางในแนวนอน และเรียงลำดับข้อมูลในตารางที่รวมกัน
 • LET – กำหนดชื่อผลลัพธ์ของสูตร value_expression และส่งผลลัพธ์คืนด้วยสูตร formula_expression โดยชื่อของ formula_expression สามารถกำหนดได้ภายในขอบเขตของฟังก์ชัน LET

โดยฟังก์ชันดังกล่าวที่ได้เพิ่มเข้ามานี้ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใช้งาน Google Workspace, G Suites Basic, Business และบัญชี Google ส่วนตัว

ที่มา : Google Workspace Updates

สนใจติดตามข่าวสารกับทางโฮสอะตอมได้ที่ hostatom.com